NĂM 2018:

- Số lượng đội ngũ: 05

- Tổng giá trị giao dịch: 18.000.000.000 VNĐ

 

NĂM 2019:

- Số lượng đội ngũ: 40

- Tổng giá trị giao dịch: 22.000.000.000 (Cập nhật Quý I/2019)