Chuyện nghề Sale

Giới thiệu mô hình Maslow trong bước đầu tiếp cận khách hàng

  Thứ Fri, 22/02/2019  Đăng bởi: Trực Huỳnh

Nhà tâm lý học Abraham Maslow (1908-1970) được xem như một trong những người tiên phong trong trường phái Tâm lý học nhân văn (humanistic psychology), trường phái này được xem là thế lực th...

Đọc tiếp

3 Mức độ học hỏi của dân Sale

  Thứ Tue, 09/10/2018  Đăng bởi: Trực Huỳnh

Mức độ học hỏi nhằm đánh giá trình độ hiện tại của dân sale. Với những nhân viên sale đã tồn tại với nghề lâu. Không đơn thuần họ chỉ có chăm chỉ, họ phải học hỏi rất nhiều, dưới đây là 3 mức độ học hỏi mà bạn thường thấy khi làm sale.

Đọc tiếp